№ 15 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сухрау авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 14 2019 елның 25 июленнән
Сухрау авыл җирлеге Советының 2006 елның 16 мартындәге 4 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сухрау авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 12 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сухрау авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 26 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 11 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сухрау авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 27 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 13 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сухрау авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 20 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 5 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Сухрау авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 2 от 07.03.2019 г.
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Сухрау авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 41 от 19.12.2018
Сухрау авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 20 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 40 от 19.12.2018
Сухрау авыл җирлеге 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 13нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 39 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сухрау авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 38 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Сухрау авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать