№ 41 2019 елның 27 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сухрау авыл җирлеге башкарма комитетының 2013 елның 09 гыйнварындагы 4 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 4 от 31.01.2019 г.
Сухрау авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать